Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

Anton Straka - Destra
Centrum 1 39/95
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 43078389
DIČ: 1073894470
   
zapísaný v OR vedenom Okresným súdom Trenčín - č.ŽP - C/2006/01010-2/CR1
č.živnostenského registra 350-22506

ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim,ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Vymedzenie základných pojmov:

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.stropne-ventilatory.sk
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.stropne-ventilatory.sk
objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
    
Objednávka - kúpna zmluva
    
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode kliknutím na tlačítko "odoslať objednávku", prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu
              www.stropne-ventilatory.sk
- odoslanie objednávky bez tohto potvrdenia nie je možné.
Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
    
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.stropne-ventilatory.sk je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
    
Predávajúci je povinný informovať kupujúceho počas lehoty 3 pracovných dní od odoslania objednávky o stave jeho objednávky.

Cena  
    
V internetovom obchode www.stropne-ventilatory.sk  sú všetky ceny udávané ako maloobchodné a sú konečné.

Predávajúci nie je platca DPH.
    
Platobné podmienky
    
Podporovaným spôsobom platby je Bankový prevod alebo Dobierka.

Po obdržaní objednávky je zákazníkovi na registračný email odoslaná zálohová faktúra na sumu v objednávke - platí v prípade platby bankovým prevodom. Termín doručenia tovaru je  7 - 10 dní po pripísaní platby na účet predajcu. Ak hrozí nedodržanie tohoto termínu, predajca upozorní zákazníka a ak nedôjde k dohode o predĺžení termínu doručenia, peniaze budú vrátené do 3 pracovných dní na účet zákazníka.

Pri tomto spôsobe platby neúčtujeme k cene objednávky žiadny spracovateľský poplatok.
    
Dodacie podmienky
    
Objednaný tovar Vám bude dodaný  Slovenskou poštou.
Poštovné je stanovené na 8 eur  za balík.

Objednávka nad 500€ poštovné 0€.

Odstúpenie od zmluvy
    
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy iba v prípade, že predávajúci nesplnil dohodnuté podmienky dodania.
V takomto prípade je kupujúci povinný upovedomiť predávajúceho písomne za účelom dohody o ďalšom postupe.
Ak kupujúci za tovar zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť bankovým prevodom na jeho účet
v lehote 15-tich pracovných dní.
    
Kupujúci má právo stornovať vytvorenú objednávku do  24  hodín od jej vytvorenia.
    
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má spotrebiteľ právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia  tovaru,pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a v písomnej podobe bolo podané na poštu najneskôr v posledný deň lehoty alebo osobne doručené na prevádzku v zákonej lehote.

Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho.
Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
Kupujúci nemá nárok na vrátenie prepravných nákladov. Tie uhradil, lebo služba dopravy mu bola poskytnutá.  
    
Záručné podmienky a reklamácie
    
Na všetok predávaný  tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, predávajúci poskytuje zákazníkovi zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov.
Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.
Zákazník je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
Zodpovednosť za poškodenia v priebehu prepravy nesie dopravca.
Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný     nový výrobok.

Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.
Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením prevádzkovaním výrobku v nevhodných     podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.
Zo záruky sú vyňaté aj chyby spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym používaním výrobku.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru náhodnou skazou,
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
    
Ochrana osobných údajov
    
Všetky obchodné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami legislatívy SR.

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu tieto údaje:

- meno a priezvisko,
- adresu trvalého bydliska vrátane PSČ
- číslo telefónu
- emailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu:

- obchodné meno
- adresu sídla vrátane PSČ
- IČO
- číslo telefónu (na kontaktnú osobu)
- emailovú adresu
   
Kupujúci potvrdením objednávky vyhlasuje, že súhlasí v zmysle úst. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.